PÁLYÁZATOK
A honlap az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával készült. - Kedvezményezett: Nagykörűért Alapítvány - A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.4-16-2017-00048

Alapítványi Ház - Közösségi szín építése FCA-KP-1-2022/1-001302

Nagykörű belterületén, a 295 hrsz-ú telek területén egy közösségi fedett szín építése. A szín alapterülete 62,42 m2, faszerkezetű, oldalfalazat nélküli közösségi tér kialakítása révén a helyi lakosság közösséggé formálása a fő célkitűzésünk. Több rendezvényünket kiszolgáló közösségi tér kialakításával az alapvető szükségletek kielégítését is szolgálja, igazi közösségformáló tevékenységein keresztül. A községben élő helyi termelők által a gazdaság fellendítése, a közösség megtartó erején keresztül a letelepedés ösztönzése, a fiatalok helyben maradása a hosszútávú célunk.
TOVÁBB OLVASOM

Alapítványi Ház kialakítása FCA-KP-1-2021/1-001279

A Nagykörűért Alapítvány nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, így saját tulajdonú székhellyel sem. Székhely létesítés, működéshez szükséges bázis kialakítása érdekében Nagykörű község központjában kíván ingatlant vásárolni, mely ingatlanban valósulna meg minden olyan tevékenység, melyet az Alapítvány kitűzött magának. Olyan hely kialakítása, ahova a közösség minden tagja bizalommal betérhet, az Alapítvány által szervezett tevékenységek, rendezvények erről a helyről lennének irányítva, megvalósítva a közösségfejlesztés érdekében.
TOVÁBB OLVASOM

Védőháló a családokért – Közösen Nagykörű családjaiért EFOP-1.2.1-15-2016-00932

A projekt célja a család szerepének megerősítése. A család tagjainak társadalmi helyzetének és családon belüli szerepének stabilizálása, a fiatalok családalapítási szokásainak megváltoztatása, javítása és a családi közösség megerősítése a jövő generációinak érdekében. A projekt céljai megoldást nyújtanak speciális helyi problémákra is melyek hátterében több komplex dolog áll, mint például a túl fiatalkori családalapítás, a családok érdekérvényesítési nehézsége, mely az alacsony iskolázottságból adódik, valamint a munkanélküliség következtében kialakuló alacsony jövedelem, mely a gyerekek tanulási motivációjára is kihatással van,mivel a szülök nem tudnak pozitív mintát mutatni a gyerekeknek. Ennek megelőzése érdekében 4 tevékenységet valósítunk meg, három célcsoport bevonásával.
Projekt kezdete: 2017. 04. 01. Projekt záró dátuma: 2020.07.31. Projekt időtartama: 36 hónap

Támogatás összege: 40.000.000,-Ft Intenzitása: 100%

TOVÁBB OLVASOM

Roma kultúra népszerűsítése EFOP-1.3.4-16-2017-00048

A Nagykörűért Alapítvány sikeresen pályázott az EFOP-1.3.4-16-2017-00048 Roma kultúra népszerűsítése elnevezésű projektre, melynek célja a nemzetiségi etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása Nagykörű községben és a térség további településein. Fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, átadását a fiatalabb korosztályoknak, hiszen ez az igazi biztosítéka egy kultúra fennmaradásának. Bízunk benne, hogy a projekt nagymértékben hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, az elfogadás növeléséhez, minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez az érintett településeken. A rendezvénysorozat 40 hónapja során 100 db kulturális esemény, 14 db hagyományátadáshoz kapcsolódó esemény, 12 db tréning és képzés, 3db roma holokauszt emléknap és 20 db újszerű ismeretátadással kapcsolatos program kerül megvalósításra Nagykörűben, és a környéki településeken, melyek Szolnok, Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek, Tiszasüly, Fegyvernek, Újszász, Tiszapüspöki, Zagyvarékas.

Projekt kezdete: 2018.02.01. A tényleges projekt fizikai befejezés ideje: 2021.08.29. Projekt időtartama: 40 hónap

Támogatás összege: 50.000.000Ft Intenzitása: 100%

TOVÁBB OLVASOM

Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása TÁMOP-1.4.1-07/1

A pályázat célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós munkába állását, munkahelyi és társadalmi beilleszkedését, valamint az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő programon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelkedését biztosítsa. A konstrukció lehetővé teszi, hogy a megvalósuló projektek keretében az alacsony iskolai végzettségű részvevők államilag elismert szakképesítést szerezhessenek, a munkaadók motiváltabbá váljanak a hátrányos helyzetű emberek tartós alkalmazására és a hátrányos helyzetű részvevők munkaerő-piaci integrációja - elhelyezkedése, beilleszkedése és bennmaradása - megvalósulhasson.
Támogatási összeg: 66.900.000 Ft Támogatás intenzitása: 100%
TOVÁBB OLVASOM

Kampány a fenttartható fejlődésért Nagykörűben KEOP-6.1.0/A

Átfogó cél: Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás: A környezettudatos gondolkodás erősítése, a fenntarthatósághoz szükséges értékrend és viselkedés kialakításának segítése, ehhez kapcsolódó programok kampányok kivitelezése. A kampány célja, hogy rávegye a helyi lakosokat a helyi termékek vásárlására, melynek hatására erősödik a helyi gazdaság, csökken a környezeti terhelés, a helyi közösségek megerősödnek.

A projekt közvetlen céljai: A mikrotérség lakosságának szemléletformálása, a helyi véleményformálók közvetlen megszólításával, bevonásával és a fenntarthatóság értékrendjéhez való elkötelezettség kialakításával. A helyi lakosság minél szélesebb körének megszólítása a nem fenntarthatósági rendezvényeken való megjelenéssel. A fenntartható fogyasztás népszerűsítése a helyi termékek fogyasztásának környezetre gyakorott pozitív hatásainak hangsúlyozásával.

TOVÁBB OLVASOM

TANODA

A Nagykörűért Alapítvány 2009-ben sikeresen pályázott a Nagykörűi Tanoda létrehozására. A pályázat célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, elsősorban roma gyermekek mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit vagy piacképes szakmát adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak, javítva ezzel a munkaerő-piaci esélyeiket. A Tanoda közel két évig tartó, iskolán kívüli, kiegészítő tevékenység, tanulási és személyiségfejlesztő képzés, amelynek célja, hogy a hátránykompenzálást olyan pedagógiai eszközökkel érje el, melyek komplexek, építenek a fiatalok érdeklődésére, egyéni képességéire, a családok és a lakókörnyezet sajátosságaira, azokat, mint erőforrásokat használják fel. Hosszútávon egy olyan nyitott, kirekesztésektől mentes, integrált közösség létrehozása, mely bizalmas kapcsolati rendszere által biztonságos és inspiráló, nem csak az abban résztvevő tanulók, hanem a hozzá kapcsolódó családok és a résztvevő falvak lakossága számára is.
TOVÁBB OLVASOM

Környezetbarát tábor Nagykörűben

A nagykörűi ártér, a Tisza és a Tisza -mente környezeti értékeinek bemutatása, a környezettudatos magatartás és szemlélet kialakítása az általános iskolás gyermekek és családjaik körében. A "Természetbarát tábor" megvalósításával a környezetvédelmi szemléletformálás, a gyermekek iskolán kívüli, nem formális környezettudatos nevelésének támogatása. A fenntartható fejlődés népszerűsítése, ismeret anyagának átadása, a társadalmi fenntarthatóság kialakítására a tolerancia, a szolidaritás, a másság elfogadásának ösztönzése. Projektmegvalósítás 2009. november 1. - 2010. szeptember 30.  - 11 hónap
TOVÁBB OLVASOM

Egészséges mozgás fejlesztése Nagykörűben

A Nagykörűért Alapítvány sikeresen pályázott a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javításának célterületre.
A támogatás összege: 7 405 994 Ft, azaz 23 542,48 EUR. A támogatás intenzitása: 65%.
A projekt során kialakításra kerül a nagykörűi sportpályán található öltöző tetőterében egy konditerem, melynek eredményeképpen javul Nagykörű lakosságának szabadidős sportolási és rekreációs lehetősége. A terem megnyitásával egy új lehetőség kínálkozik a szabadidő hasznos eltöltésére. A sporteszközök kiválasztásánál figyelemmel voltunk mind a nők és mind a férfiak igényeire. Az új létesítmény egyaránt várja a serdülőket, felnőtteket, hölgyeket és urakat, egyszóval minden mozogni vágyó helybélit és turistát.
TOVÁBB OLVASOM

Tematikus utak kialakítása

A Nagykörűért Alapítvány sikeresen pályázott a Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű célterületre.

 A támogatás összege: 3 659 292 Ft azaz 11.632,31 EUR. A támogatás intenzitása: 65%.

Nagykörű már 16 helyszínen 18 db ökotúra, és 12 db helytörténeti táblával rendelkezik. A 2011. évben elszámolt korábbi EMVA pályázat során a két túraútvonal felújításra került, most ezek az útvonalak bővülnek, a Nagykörűi legendárium és a Halhatatlanok útja című tematikus útvonalakkal 10-10 helyszínen. A pihenőhelyeken a táblák mellett padok, hulladékgyűjtő edények is elhelyezésre kerülnek, valamint a táblák környezete faburkolatot kap.
TOVÁBB OLVASOM

„Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

Az „Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány Nagykörűi Plébánia felújítása és tematikus út kialakítása címmel benyújtott pályázatán 32.634.351 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az alapítvány pályázatának megvalósításával a település attraktív arculatának javítása mellett olyan közösségi létesítmények kerültek felújításra és kialakításra a településen, amelyek a Nagykörűben élő emberek találkozásának meghatározó helyszínei lesznek. A fejlesztés hozzájárul a faluban élők - felekezeti hovatartozás nélkül-összetartozási érzésének erősítéséhez, a kulturált környezet iránti igény növekedéséhez. A Plébánia és Tematikus út 2014. október 22-én ünnepélyes keretek között került átadásra. A szentelést Ficzek László az Egri Érseki Hivatal igazgatója végezte.
TOVÁBB OLVASOM
Scroll to Top