Infoblokk
 

Környezetbarát tábor Nagykörűben

Az Alapítvány fő céljai közé tartozik a Tisza és a Tisza-mente környezeti állapotának javítása, fenntartható fejlődésének elősegítése. A gyakorlati tennivalók mellett kiemelt fontosságú a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítása, formálása. Az Alapítvány a KEOP 6.1.0. programjával a felnőtt lakosságot szólította meg. A jelen pályázat programja lehetővé teszi az általános iskolai korosztály bevonását és körükben a környezettudatos szemléletmód elterjesztését. A szemléletmód váltás elérésének egyik leghatékonyabb eszköze a gyakorlati tapasztalatok segítségével, nem iskolai keretek között megszerzett tudás. Az egy-két hetes táborok, a megfelelően kidolgozott tanagyag és programok segítségével alkalmasak arra, hogy a résztvevő fiatalok megismerjék a Tisza élővilágát, felismerjék és értékként tekintsenek a tiszai táj biológiai változatosságára. A táborozás során a fiatalok megismerik és elsajátítják azokat a viselkedésformákat, melyek segítségével maguk is aktív szereplőjévé válhatnak a fenntartható fejlődés magvalósításának.

A tábor feladata, hogy a környezeti fenntarthatóság mellett a társadalmi fenntarthatóságot is előtérbe helyezze. A társadalmi fenntarthatóság alapvető eleme a szolidaritás kialakulása, a másság elfogadása, az integráció felerősítése. Ennek eszköze, hogy a táborban lehetőséget biztosítunk a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekek térítésmentes részvételére. A közös táborozás, a közös élmények, és feladatmegoldások és sikerek lehetővé teszik, hogy a gyerekek jobban megismerhessék egymást, kialakuljon az elfogadás, a szolidaritás élménye.

A tábor munkatársai pedagógusok, romológusok felkészültek az integrált nevelés sikerességének biztosítására. Jelenleg az Alapítvány nem rendelkezik kidolgozott képzési programmal a környezeti nevelés, a tiszai ártér, a Tisza biológiai változatosságának bemutatására. Jelen pályázat lehetővé teszi, hogy (számítva arra, hogy több gyermek az egymást követő években is szívesen tölti nyári szünetét a táborban) egy 3 évre kidolgozott környezeti nevelési programot elkészíthessen és az első év gyakorlati tapasztalatait beépítve, tökéletesíthessen.

Az Alapítvány célja, hogy az első év sikeres szereplése után, a tábor széles körű ismertségére támaszkodva, a jelen programban kidolgozott tematika segítségével a további években is sikeresen működteti a Tábort. Az Alapítvány rendelkezik a szükséges humánerőforrás bázissal, valamint a korábbi erdei iskola programok, 24 órás vetélkedők, iskolai szünidei táborok szervezése és megvalósítása során szerzett tapasztalatokkal. A tananyag kidolgozásában valamint a tábor ismertségének kialakításában a WWF Magyarország tapasztalataira és ismertségére is támaszkodunk.

Az Alapítvány a partnerszervezeteken, partner iskolákon keresztül hatékonyan éri el a célcsoportot, így biztosított a Tábor kihasználtsága. A településen rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra, mint szállás és étkezés biztosítása, gyakorlati programokhoz (kézműves fogalakozások, íjászat, lovaglás, stb.), szükséges helyszínek és szakértelmek.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy a szükséges eszközöket az Alapítvány beszerezhesse. A program lehetővé teszi, hogy a környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés, valamint a tiszai élővilág bemutatására specializálódott, non-profit alapon működő "Környezetbarát tábor" hosszú távon is sikeres lehessen.

A projekt hosszabb távú célja a nagykörűi ártér, a Tisza és a Tisza –mente környezeti értékeinek bemutatása, a környezettudatos magatartás és szemlélet kialakítása az általános iskolás gyermekek és családjaik körében. A "Természetbarát tábor" megvalósítása segíti a környezetvédelmi szemléletformálást, a gyermekek iskolán kívüli, nem formális keretek közötti környezettudatos nevelésének támogatását . További cél a fenntartható fejlődés népszerűsítése, ismeret anyagának átadása, a társadalmi fenntarthatóság kialakítására, a tolerancia, a szolidaritás, a másság elfogadásának ösztönzése.

A projekt célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja az általános iskolás korosztály. Az általános iskolákkal kötött együttműködési megállapodás keretében a gyermekek 80-90%-a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezik, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy megyén kívülről is részt vehessenek gyermekek a táborban.

A tábor a projekt évében 220 gyermeket fogad. A résztvevők közül, 50 fő, halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermek lesz.

A projekt másodlagos célcsoportja a résztvevő gyermekek családtagjai, akik számára, minden második héten közös családi napot szervezünk. A másodlagos célcsoport becsült száma 400-450 fő. A projekt további másodlagos célcsoportja Nagykörű település lakossága (1738 fő), akik bevonására, ismeretbővítésére a projekt során 11 alkalommal a helyi újsághoz kapcsolódó Környezeti nevelés mellékletek kiadását tervezzük.

A projekt tartalma

 1. Projektmenedzsment: A projekt pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítése, kapcsolattartás a kiíró szervezettel, a projekt megvalósulásának koordinációja, irányítása, a projekthez tartozó kommunikáció biztosítása. A finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása. A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és működtetése.
 2. A Tábor oktatási anyagának kidolgozása: Az Alapítvány és a WWF szakértői kidolgozzák a tábor programját és oktatási anyagát, mely tartalmazza a tiszai élőhelyek bemutatását, a Tisza és a Tisza-mente élővilágának ismertetését, valamit a fenntartható fejlődés ismeretanyagát. A tananyag a terepi fogalakozásokon, interaktív módon segíti az ismeretek elsajátítását.
  Mivel a tábor fenntartása során nem csak egy, hanem két hetes táborokat is lehet majd szervezni, így a tananyagnak és a programnak 2 * 1 hét anyagát kell tartalmaznia, az egyes hetek anyaga önállóan is egységes egész. A tábor működtetése során számítunk az egymást követő években is visszatérő táborozókra, így a kidolgozott programnak 3 év anyagát kell tartalmaznia.
  Az ismeretek összefoglalására a "Környezetbarát ismeretek" című tábori kiadvány elkészítése. A havonta megjelenő "Környezeti nevelés" melléklet szakmai anyagának elkészítése a helyi újság számára.
 3. A tábor PR és marketingstratégiájának kidolgozása és megvalósítása, a prospektusok, hirdetések, plakátok, kiadványok, ismertetők tartalmának és formájának nyomdakész formátumban való elkészítése. Honlap tartalmának és formájának kidolgozása. Új marketing eszközök fejlesztése.
 4. Tábor résztvevők toborzása, kapcsolattartás a partner iskolákkal. Tábor működtetése, a működéshez szükséges eszközök beszerzése, képzések fogalakozások megtartása, szabadidős programok szervezése, szállás és étkezés biztosítása (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a program költségvetésének terhére). A kidolgozott program és tananyag tesztelése, finomítása.
  A tábor során fényképekből, terepen gyűjtött anyagokból, rajzokból, feljegyzésekből a gyerekek elkészítik saját "Tábori Emlékeim Album"-aikat, melyet hazavihetnek. A tábor elhagyásának napján a szülők és családtagok számára vetélkedőket, családi programokat szervezünk.
 5. Nyilvánosság biztosítása: Hirdető táblák legyártatása és kihelyezése, sajtóhirdetésekhez felület